دفاع از رساله دکتری تخصصی در پایان نیمسال هفتم دوران تحصیل دانشجو

با سلام
       پیرو نامه های قبلی به استحضار می رساند؛ برگزاری جلسه دفاعیه رساله / پروژه تحقیقاتی دانشجوی دکتری تخصصی در پایان هفتمین نیمسال تحصیل ( حداقل مدت در نظر گرفته شده ) برای ورودی های سال 1394 و قبل از آن و ششمین نیمسال تحصیل برای ورودی های سال 1395 و پس از آن با رعایت موارد ذیل بلامانع است : 

1- گذراندن زبان عمومی یا ارایه مدرک زبان عمومی با تاریخ اعتبار تعیین شده ( برای دانشجویانی که گذراندن زبان عمومی برای آنان الزامی قید شده است.)

2- گذراندن آزمون جامع در موعد تعیین شده و قبولی در آن.

3- تصویب به موقع طرح پیشنهادی رساله

4- پذیرش نهایی و یا چاپ مقاله / مقالات در نشریات معتبر طبق مقررات مربوط و با توجه به مصوبات گروه آموزشی مربوط ( موضوع نامه شماره 1/237838پ/122 مورخ 1394/8/16  در ارتباط است )

5- در خصوص دانشجویان دکتری پژوهش محور با توجه به تعداد واحدهای آموزشی گذرانده ارایه حداقل 2 یا 3 مقاله با رعایت کلیه موارد فوق الزامی است .

6- گزارش مشروح استاد محترم راهنما رساله ( استاد راهنمای اصلی یا اول ) در خصوص کیفیت مقالات و موضوع و ویژگی های خاص رساله دانشجو.

7- دفاع از رساله با شرایط فوق در پایان هفتمین نیمسال / ششمین نیمسال ( برای نیمسال اول 30 بهمن ماه و برای نیمسال دوم 31 شهریور ماه )  از بدو ورود امکان پذیر است.

خواهشمند است دستور فرمایند برای ارسال گزارش دانش آموختگی این گونه دانشجویان گزارش استاد راهنما با توضیحات مربوط پیوست گزارش 1180 دانشجو گردد .    

 
 

آدرس کوتاه :