اخبار و اطلاعیه‌ها

دستورالعمل آموزشی و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه/رساله دانشگاه تهران، برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

شناسه : 101315661

دستورالعمل آموزشی و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه/رساله دانشگاه تهران، برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸