اخبار و اطلاعیه‌ها

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره 1

شناسه : 101290971

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره 1


در راستای سیاستهای دانشگاه به منظور سامانه سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع و عدم مراجعه حضوری دانشجویان، مقررگردید تا «گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه» با امضا و مهرالکترونیک اداره کل خدمات آموزشی پس از صدور، به ایمیل دانشجو انتقال یابد. لذا بدینوسیله به اصلاع دانشجویان می رساند پس ازثبت درخواست در سامانه جامع آموزش و دریافت SMS ، جهت دریافت گواهی مذکور به ایمیل خود مراجعه نمایید. (با توجه به تعبیه آرم دانشگاه در گواهی مذکور به هنگام پرینت از کاغذ سفید A4 استفاده شود).