درخصوص آیتم های مشمول مقرری ماه اول اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی