نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه


در این آزمایشگاه شبیه سازی سیستمهای بیولوژیکی در حوزه های مهندسی پزشکی و بیوتکنولوژی صورت می گیرد.