نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه


 آزمایشگاه یا گروه تحقیقاتی متساپ با هدف مدلسازی انرژی و ظراحی سیستمهای انرژی پایدار راه اندازی شده است. در این آزمایشگاه سیستمهای انرژی ملی، منطقه، و استانی مدلسازی شده و اثرات مختلف تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری بر پایداری سیستمهای انرژی تحلیل میگردد. در مقیاس محلی برای واحدهای برزگ مصرف کننده انرژی گزاراشات تحلیل مصرف انرژی تدوین و پایداری سیستمهای انرژی تجزیه و تحلیل میگردد. آزمایشگاه متساپ تلاش میکنند با روشهای مختلف مدلسازی انرژی انتگراسیون انرژیهای تجدیدپذیر در سیستمهای انرژی کشور را در شرایط مختلف حمایتی و سیاستی مدلسازی و تحلیل کند و اطلاعات جامع برای سیاست گذاری انرژی در اختیار تصمیم گیران انرژی کشور قرار دهد. در این آزمایشگاه  موضوعات تحقیقاتی بین رشته ای  در حوزه مختلف تحلیل سیستمهای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای گلخانه ایی و گرمایش جهانی  بطور مستقل و یا مشترک با آزمایشگاههای دیگر انجام می شود. تربیت نیروی انسانی متبحر در زمین مدلسازی و تحلیل سیستمهای انرژی، توسعه و راه اندازی ابزار های مختلف مدلسازی و تحلیل سیستمهای انرژی از جمله اهداف ایجاد این آزمایشگاه می باشد.

 

    سایر اهداف آزمایشگاه:

  1. فراهم نمودن ابزارهای لازم برای تحلیل سیستمهای انرژی 
  2. تحقیقات بنیادی و کاربردی  بروی مدلسازی توسعه پایدار  سیستمهای انرژی 
  3. مدلسازی سیستمهای انرژیی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ایی
  4. کمک به  ارتقاء سطح فناوری مدلسازی کشور و آموزش محققان این حوزه