اخبار و اطلاعیه‌ها

خلاصه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

شناسه : 2600007

خلاصه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد


1- تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد، با احتساب واحد پایان نامه و برحسب رشته حداقل 28 واحد و حداکثر 32 واحد است. دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب کند و در صورت انتخاب واحدهای کمبود با تشخیص شورای پژوهشی ـ تحصیلات تکمیلی پردیس/دانشکده های مستقل این تعداد به 18 واحد افزایش می‌یابد. در آخرین نیمسال تحصیلی نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است .

2ـ حضور دانشجو در تمامی برنامه ها و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی و به صورت تمام وقت می باشد. غیبت دانشجو در هر درس نباید از  مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر این صورت نمره آن درس صفر محسوب می شود. در مواردی که غیبت بیش از حد توسط مسئولین پردیس/دانشکده های مستقل موجه تشخیص داده شود درس فوق حذف می شود در این صورت رعایت حدنصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست، لذا آن نیمسال از نظر طول تحصیلی یک نیمسال کامل محسوب می شود.

 

3ـ در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان از نظر پردیس/دانشکده های مستقل براساس مقررات موجه تشخیص داده شود، درس  مزبور  حذف  می گردد  در این حالت نیز از نظر حد نصاب واحدها و طول تحصیل مراتب مانند بند 2 مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

4ـ طول دوره کارشناسی ارشد 2 سال تحصیلی (4نیمسال) است. به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای پژوهشی ـ تحصیلات تکمیلی دانشکده و شورای تحصیلات تکمیلی پردیس/دانشکده های مستقل می‌توان یک نیمسال به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه کرد. دانشجو باید کلیه واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد خود را حداکثر در سه نیمسال تحصیلی بگذراند. در صورتی که دانشجو در مدت مجاز تحصیلی نتواند، تحصیل خود را با موفقیت به اتمام برساند، با تکمیل فرم تمدید سنوات توسط دانشجو و تایید استاد راهنما و تایید شورای پژوهشی ـ تحصیلات تکمیلی دانشکده وشورای تحصیلات تکمیلی پردیس/دانشکده های مستقل پس ازموافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه، یک نیمسال دیگر به مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود. لازم به ذکراست این فرآیند تاقبل از تاریخ شروع ثبت نام ترم باید تکمیل گردد. در غیر این صورت دانشجو ملزم به پرداخت شهریه مطابق مقررات مربوط به دانشجویان نوبت دوم است. تاریخ دفاع از پایان نامه تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو محسوب می شود.

 

5ـ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می تواند حداکثر یک نیمسال تحصیلی با تایید گروه و موافقت دانشکده از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشکده یا  پردیس/دانشکده های مستقل حتی  یک  نیمسال  ترک  تحصیل   نماید  از  ادامه  تحصیل محروم  می‌شود. درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام نویسی در آغاز هر نیمسال تحصیلی به گروه آموزشی مربوط تسلیم و موافقت پردیس/دانشکده های مستقل کسب گردد. مادران شاغل به تحصیل، می توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان (علاوه بر مرخصی مجاز دوره)، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کنند.

 

6ـ حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی 12 می باشد. چنانچه دانشجو موفق به قبولی در دروس مذکور نگردد می بایست آنها را مجدداً انتخاب و تکرار نماید. در مورد دروس اختیاری دانشجو می تواند با موافقت استاد راهنما درس دیگری را به جای آن انتخاب کند.

 

7ـ میانگین نمرات دروس دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.

 

8ـ دانشجویی که پس از گذرانیدن کلیه واحدهای درسی دوره بدون احتساب واحد پایان نامه میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می‌تواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و درصورت جبران کمبود میانگین کل، می تواند از پایان نامه دفاع کند. دانشجویی کــه به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود. میانگین کل نمرات دانشجو بدون احتساب نمره پایان نامه در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد. در غیر این صورت فارغ التحصیل شناخته نمی شود.

 

9ـ دانشجو موظف است تا پایان نیمسال دوم تحصیل موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع پایان نامه پس از تصویب شورای پژوهشی ـ تحصیلات تکمیلی قطعیت می‌یابد.  

ثبت نام دانشجو در نیمسال چهارم منوط به تصویب قطعی طرح پژوهشی پایان نامه در شورای پژوهشی ـ تحصیلات تکمیلی پردیس/دانشکده های مستقل مربوط است.

در صورتی که پایان نامه تدوین شده درجلسه دفاع غیرقابل قبول تشخیص داده شود دانشجو می تواند در صورت داشتن سنوات مجاز تحصیلی پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمان تعیین شده بعدی دفاع نماید. اعطای گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می ماند، حسب درخواست دانشجو پس از تسویه حساب بلامانع است.

 

10ـ در صورت عدم ارائه برخی از دروس در یک رشته و یک زمان معین دانشجو می تواند دروس را با کسب مجوز از دانشکده به صورت میهمان در دانشگاه های دیگر بگذراند. تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز کند.

 

11ـ دانشجو در بدو ورود و در اولین فرصت ممکن می بایست نسبت به انجام مراحل فراغت از تحصیل دوره کارشناسی خود اقدام نماید. و حداکثر در ابتدای نیمسال دوم تحصیلی با پیگیری مستمر از وصول تاییدیه تحصیلی خود اطمینان حاصل نماید. چنانچه تاییدیه تحصیلی وی به هر دلیل در نیمسال دوم تحصیلی واصل نگردد از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

12ـ حداکثر تاریخ مجاز فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع قبلی سی و یکم شهریور ماه همان سال است. معهذا ثبت نام از پذیرفته‌‌شدگانی که کلیه واحدهای درسی دوره کارشناسی آنان تا تاریخ مزبور به اتمام رسیده باشد ولی زمان اعلام فراغت از تحصیل به هر علت تا پایان آذر ماه باشد بلامانع است .

 

13ـ پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه که پس از ثبت نام از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند لازم است پس از فراغت از تحصیل، در موعد مقرر خود را به حوزه نظام وظیفه معرفی نمایند. از آنجا که انجام مراحل اداری فراغت از تحصیل دانشجو به دلیل بروز برخی مشکلات احتمالی ممکن است با تاخیر مواجه شود لذا این قبیل فارغ التحصیلان می بایست برای پیگیری به موقع کلیه مراحل فراغت از تحصیل اقدام جدی نمایند.