نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم فائزه محمدی

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم فائزه محمدی


 
 نام دانشجو:  خانم زهرا ذوالفقاری 
 
 
 رشته تحصیلی: مهندسی سیستم‌های انرژی - سیستم‌های انرژی از گروه انرژی‌های نو و محیط زیست 
 
 
عنوان پایان نامه: ارزیابی فنی-  اقتصادی و زیست محیطی فناوری بهینه جذب مستقیم دی اکسید کربن از هوا
 
 
تاریخ و ساعت: روز یکشنبه مورخ‬ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ ساعت ۱۱ 
 نام دانشجو:  خانم زهرا ذوالفقاری 
 
 
 رشته تحصیلی: مهندسی سیستم‌های انرژی - سیستم‌های انرژی از گروه انرژی‌های نو و محیط زیست 
 
 
عنوان پایان نامه: ارزیابی فنی-  اقتصادی و زیست محیطی فناوری بهینه جذب مستقیم دی اکسید کربن از هوا
 
 
تاریخ و ساعت: روز یکشنبه مورخ‬ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ ساعت ۱۱ 
 نام دانشجو:  خانم زهرا ذوالفقاری 
 
 
 رشته تحصیلی: مهندسی سیستم‌های انرژی - سیستم‌های انرژی از گروه انرژی‌های نو و محیط زیست 
 
 
عنوان پایان نامه: ارزیابی فنی-  اقتصادی و زیست محیطی فناوری بهینه جذب مستقیم دی اکسید کربن از هوا
 
 
تاریخ و ساعت: روز یکشنبه مورخ‬ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ ساعت ۱۱ 
 نام دانشجو:  خانم زهرا ذوالفقاری 
 
 
 رشته تحصیلی: مهندسی سیستم‌های انرژی - سیستم‌های انرژی از گروه انرژی‌های نو و محیط زیست 
 
 
عنوان پایان نامه: ارزیابی فنی-  اقتصادی و زیست محیطی فناوری بهینه جذب مستقیم دی اکسید کربن از هوا
 
 
تاریخ و ساعت: روز یکشنبه مورخ‬ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ ساعت ۱۱  نام دانشجو:  خانم زهرا ذوالفقاری 
 
 
 رشته تحصیلی: مهندسی سیستم‌های انرژی - سیستم‌های انرژی از گروه انرژی‌های نو و محیط زیست 
 
 
عنوان پایان نامه: ارزیابی فنی-  اقتصادی و زیست محیطی فناوری بهینه جذب مستقیم دی اکسید کربن از هوا
 
 
تاریخ و ساعت: روز یکشنبه مورخ‬ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ ساعت ۱۱