جدول سنوات مجاز - ارفاقی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

با سلام
پیرو نامه شماره298224/پ/122 مورخ3/10/1396 به پیوست جدول سنوات مجاز و سنوات ارفاقی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ارسال می گردد .


سنوات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل به پردیس ها و دانشکده ها تفویض اختیار شده است :
1- تمدید نیمسال 5 کارشناسی ارشد ( کلیه ورودی ها ) و نیمسال های  9 و 10 دکتری تخصصی ( ورودی های سال 1394 و قبل از آن ) و نیمسال های 8 و 9 دکتری تخصصی ( ورودی های سال 1395 و پس از آن ) به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2- تمدید نیمسال 6 کارشناسی ارشد ( کلیه ورودی ها ) و نیمسال 11 دکتری تخصصی سال 1394 و قبل از آن ( در نیمسال 10 ) دکتری تخصصی ( ورودی های سال 1395 و پس از آن ) به کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس ها و دانشکده ها

در ضمن برای تمدیدسنوات  ارفاقی مقاطع:کارشناسی ، دکتری عمومی ( حرفه ای ) دامپزشکی ، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی (3مرحله) و سنوات ارفاقی دانشجویان شاهد وایثارگر مقاطع مختلف تحصیلی (با توجه به آیین نامه تسهیلات آموزشی مصوب سال 1394 وزارتخانه) "هیچ گونه تفویض اختیار "به پردیس ها و دانشکده ها تاکنون نشده است .پس از درخواست سنوات و طی گردشکار مربوط موضوع در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه باید مطرح شود.

ضمناً مقرر شده پس از آماده شدن برنامه درخواست سنوات توسط دانشجو  به شرط صدور حکم اتمام سنوات درآخرین نیمسال تحصیلی  ودر هنگام "اشتغال به تحصیل"در گردش کارمربوط، درخواست دانشجو برای تمدید سنوات به شرط صدور حکم اتمام سنوات تحصیلی مجاز( به عنوان دانشجو) ، شرط اقدام در نظر گرفته شود .
خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به روش جدید درخواست سنوات توسط دانشجو در پیشخوان با در نظر گرفتن موارد فوق اقدام مقتضی مبذول نمایند. 

آدرس کوتاه :