تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از طریق طرح جدید پیشخوان

پیرو نامه های شماره 25796/پ/122 مورخ 6/2/1396و شماره 242131/پ/122 مورخ 14/8/1396 وشماره 56555/پ/122مورخ 11/3/1393 وشماره 238594/پ/122 مورخ 10/8/1396 (کارگاه آموزشی مسئولان آموزشی و مرکز درخصوص روش کارواقدام سنوات ارفاقی دانشجویان از طریق پیشخوان)به استحضار می رساند؛براساس جلسات هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی و این اداره کل و همکاری تعدادی از پردیس ها / دانشکده ها برای اجرای آزمایشی روند درخواست سنوات تحصیلی ارفاقی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از طریق پیشخوان ( سیستم جامع ) هم اکنون برنامه مذکورآماده و قابل اجرا می باشد .

 موارد ذیل در بررسی درخواست های سنوات ارفاقی دانشجویان شاغل به تحصیل (دارای وضعیت فعال) با ارایه مستندات لازم با توجه به جدول سنوات مجاز و ارفاقی باید رعایت شود:

1- درخواست تمدیدسنوات ارفاقی دانشجویان کارشناسی ارشد با توجه به بخشنامه شماره236057 /پ/122 مورخ 11/11/1395(صرفا"برای نیمسالهای 5و6 ) طبق تفویض اختیارات با فرم درخواست سنوات تکمیل شده وتایید شده توسط استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی (در دانشکده های مستقل وپردیس های دارای گروه آموزشی) / معاون آموزشی (در پردیس ها)با طرح وتایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای نیمسال پنجم وطرح و تایید در کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس/دانشکده /مرکز/موسسه برای نیمسال ششم و با رعایت سایر شرایط و مقررات و موارد مربوط به دانشجویان روزانه/شهریه پرداز قابل اقدام وثبت نام دانشجوی متقاضی می باشد.

تذکر مهم: درخواست تمدید سنوات پس از پایان نیمسال ششم به هیچ وجه قابل اقدام نمی باشد.

2-درخواست تمدیدسنوات ارفاقی دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال 1394 وقبل از آن(برای نیمسالهای 10و11) طبق تفویض اختیارات با فرم درخواست سنوات تکمیل شده وتایید شده توسط استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی (در دانشکده های مستقل وپردیس های دارای گروه آموزشی) / معاون آموزشی (در پردیس ها) با طرح وتایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای نیمسال دهم وطرح و تایید در کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس/دانشکده /مرکز/موسسه  برای نیمسال یازدهمو با رعایت سایر شرایط و مقررات و موارد مربوط به دانشجویان روزانه/شهریه پرداز قابل اقدام وثبت نام دانشجوی متقاضی می باشد.

3-تمدید سنوات دانشجویان بورسیه برای نیمسال یازدهم وبیشتر صرفا" با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و تایید سازمان بورس دهنده و تسویه شهریه مقرر امکان پذیر خواهد بود.

4- تمدید سنوات دانشجویان دکتری تخصصی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395و پس از آن با توجه به کاهش سنوات تحصیلی مجاز طبق آیین نامه آموزشی مصوب وزارتخانه به ترتیب با رعایت موارد مندرج در بند2 فوق ،نیمسال نهم با تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ونیمسال دهم با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص  پردیس/دانشکده /مرکز/موسسه خواهد بود.

5-تمدید سنوات دانشجویان دوره هایکارشناسی ودکتری عمومی(حرفه ای) دامپزشکی (کلیه سهمیه ها)صرفا"پس از انجام مراحل مربوط توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل اقدام وارایه به دانشجو خواهد بود. در این مورد تا کنون هیچ گونه تفویض اختیار به پردیسها و دانشکده ها صورت نگرفته است.

6-تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان شاهد و ایثارگر براساس  آیین نامه تسهیلات آموزشی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری (مصوب سال 1394 وشیوه نامه مربوط )نیز از طریق پیشخوان باید اقدام شود.

7-در موارد خاص و"" بسیار استثنایی و خارج از اراده دانشجو ""که منجر به عدم امکان استفاده از سنوات ارفاقی برای اتمام تحصیل ودانش آموخته شدن وی نشده باشد، با ارسال فرم کمیسیون و مستندات معتبر موضوع صرفاً در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل بررسی خواهد بود.

8-تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی مشمول خدمت نظام وظیفه که از معافیت تحصیلی معتبر برخوردار می باشند ، براساس بخشنامه شماره 115060/پ/122 مورخ5/5/1396 وطبق سقف اعلام شده توسط مرکز وظیف عمومی تهران بزرگ-اداره تحصیلی (موضوع بخشنامه شماره 1012994/01/8/23 مورخ20/6/1391 ) وتایید آن مرکز قابل اقدام وارایه و ثبت نام دانشجوی متقاضی  می باشد.

 

 جدول سنوات مجاز دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

ردیف

مقطع

کارشناسی

سال ورود

ورودی 1389 و قبل از آن

حداکثر سنوات مجاز

12 نیمسال

مجوز و مدت تمدید سنوات

تایید کمیسیون موارد خاص + 2

1 کارشناسی ورودی 1390 تا 1392 10 نیمسال تایید کمیسیون موارد خاص + 2
2 کارشناسی 1393 به بعد 8 نیمسال تایید کمیسیون موارد خاص + 2
3 دامپزشکی عمومی 1389 و قبل از آن 18 نیمسال تایید کمیسیون موارد خاص + 2
4 دامپزشکی عمومی 1390 تاکنون 16 نیمسال تایید کمیسیون موارد خاص + 2
5 کارشناسی ارشدناپیوسته 1394 و قبل از آن 4 نیمسال تایید کمیسیون موارد خاص + 2
6 دکتری دستیاری دامپزشکی 1394 و قبل از آن 8 نیمسال با تایید کمیسیون موارد خاص + 2
7 دکتری تخصصی (Ph.D ) 1394 و قبل از آن 8 نیمسال با تایید کمیسیون موارد خاص + 2
8

دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی 

(Ph.D )

1393 و قبل از آن

*

16 نیمسال تایید کمیسیون موارد خاص + 2

 (* موضوع سنوات ورودی های سال 1394 (وپس از ان )این رشته مصوب شورای برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه از 16 نیمسال به 18 نیمسال در دست بررسی و تمدید سنوات ارفاقی برای آنان منوط به تصویب نهایی اضافه سنوات توسط وزارتخانه می باشد .)

خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به گردش کار و راهنمای تعریف شده توسط مرکز، کلیه موارد درخواست سنوات تحصیلی ارفاقی دانشجویان پس از ثبت درخواست در پیشخوان پیگیری و اقدام لازم به عمل آورند .

آدرس کوتاه :