نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات جناب آقای دکتر محمود کمره ای در زمان تصدی ریاست دانشکده علوم و فنون نوین و معارفه جناب آقای دکتر علی حسین رضایان به عنوان رئیس جدید دانشکده

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات جناب آقای دکتر محمود کمره ای در زمان تصدی ریاست دانشکده علوم و فنون نوین و معارفه جناب آقای دکتر علی حسین رضایان به عنوان رئیس جدید دانشکده


برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات جناب آقای دکتر محمود کمره ای در زمان تصدی ریاست دانشکده علوم و فنون نوین و معارفه جناب آقای دکتر علی حسین رضایان به عنوان رئیس جدید دانشکده 99/06/18  مشروح خبر