بخشنامه95 - تمدید سنوات :درمقطع کارشناسی ارشد - مقطع دکتری تخصصی (ورودیهای مختلف)

 با سلام و احترام                                              

به استحضار می رساند؛ پیرو نامه های شماره 56555/پ/122 مورخ 11/3/1393 و شماره 191034/پ/122 مورخ 13/7/1395 مربوط به مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) ، سنوات دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی به شرح ذیل می باشد ؛ در ضمن  این نامه در تاریخ 13/7/1395 قبلا" ارسال وپس از اصلاح  متن مجددا"در تاریخ  22/8/1395 برای استحضار و اجرا تایید و ارسال گردیده است.

الف ) مقطع کارشناسی ارشد :

( دانشجوی شاغل به تحصیل ورودی های سال 1395 و قبل از آن )

1- حداکثر 4 نیمسال است . طبق مقررات و بخشنامه های ارسالی قبلی ،تمدید سنوات پنجم با رای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تمدید سنوات ششم در موارد استثنایی و خاص با رای کمیسیون بررسی موارد خاص ( تفویض اختیارات ) پردیس / دانشکده مجاز می باشد .

2- با توجه به درخواست پردیس ها و دانشکده ها ثبت نام کلیه دانشجویان مجاز به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد که نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 نیمسال پنجم آنان محسوب می شود ، مورد تایید می باشد .

3- برای دانشجویانی که نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 نیمسال پنجم آنان محسوب می شود ، طبق مصوبات قبلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( تفویض اختیارات ) درخواست های دانشجویان متقاضی را "قبل از پایان نیمسال جاری" در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مطرح و مجوز ثبت نام آنان را تایید و سپس اجرا نمایند .

4- برای دانشجویانی که درخواست تمدید نیمسال ششم از952نیمسال و پس از آن را دارند طبق بخشنامه تفویض اختیارات ( سال 1391 ) تقاضای آنان به شرط ارایه مستندات لازم مربوط باید در کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده  مطرح و در صورت تایید ( با پرداخت شهریه مقرر ) ثبت نام نمایند .

5- تمدید نیمسال هفتم از 2-95 به هیچ وجه قابل رسیدگی نمی باشد . لازم است از ارسال فرم کمیسیون خودداری نمایند.

ب ) مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) ( دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی های سال 1394 و قبل از آن )

6- سنوات آنان حداکثر 8 نیمسال است . طبق مقررات و بخشنامه های ارسالی قبلی، تمدید سنوات  نهم و دهم  با رای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تمدید سنوات یازدهم با رای کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده مربوط می باشد .

7- برای دانشجویانی که نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 نیمسال نهم یا دهم آنان محسوب می شود ، ثبت نام آنان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 مورد تایید است لیکن برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 طبق مصوبات قبلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( تفویض اختیارات ) درخواست های دانشجویان متقاضی را قبل از پایان نیمسال جاری در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مطرح و مجوز ثبت نام آنان را تایید و سپس اجرا نمایند .

8- برای دانشجویانی که درخواست تمدید سنوات یازدهم را دارند ، طبق بخشنامه تفویض اختیارات ( سال 1391 )  درخواست تقاضای آن به شرط ارایه مستندات باید در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده مطرح و در صورت تایید ( با پرداخت شهریه مقرر ) ثبت نام نمایند . 

9- برای ارسال گزارش 1180 دانش آموختگان فعلی مقطع کارشناسی ارشد که نیمسال پنجم و در مقطع دکتری تخصصی نیمسال های نهم و دهم آنان 942و951می باشد و در کارنامه های آنان ثبت نام وجود دارد،نیاز به درج مجوز شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی درگزارش 1180 نمی باشد .

ج ) تمدید سنوات اضافی دانشجویان شاهد و ایثارگر

در مقاطع فوق طبق آیین نامه مربوط ( تسهیلات آموزشی  دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل سال 1394 وزارتخانه  ) پس از اخذ مجوز از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ، اقدام می گردد .

 

آدرس کوتاه :