بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان