بخشنامه در خصوص تفویض اختیارات به پردیس/ دانشکده‌های مستقل برای تمدید سنوات مرحله آموزشی دوره‌های دکتری تخصصی تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی

 احتراماً، در جهت کاهش مکاتبات غیر ضرور و در راستای صف‌سپاری تصمیم‌گیری در دوره‌های دکتری تخصصی، به استحضار می‌رساند، موضوع تفویض تصمیم‌گیری در خصوص تمدید سنوات مرحله آموزشی در مقطع دکتری تخصصی تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی دانشجویان، در جلسه مورخ 21/ 8/ 1396 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و با رعایت سایر شرایط و مقررات آیین‌نامه‌های آموزشی دوره‌های مذکور و نیز با قید شرایط ذیل مصوب گردید:
الف-رعایت ترتیب مراتب مرحله آموزشی دوره‌های مذکور الزامی است؛ بر این اساس دانشجویان دوره‌های مذکور می‌باید ضمن ارائه گواهی گذراندن آزمون زبان عمومی مورد تأیید، دروس آموزشی دوره را با موفقیت بگذرانند تا در مرتبه بعد اجازه شرکت در آزمون جامع را داشته باشند. در نهایت پس از احراز موفقیت در گذراندن آزمون جامع، امکان تصویب طرح پیشنهادی رساله را خواهند داشت. شایان ذکر است که تصویب طرح پیشنهادی رساله بمنزله اتمام مرحله آموزشی دوره و ورود به مرحله پژوهشی خواهد بود.
ب-سرترم نیمسالهایی که در آن دانشجویان هنوز موفق به احراز قبولی در آزمون جامع و یا تصویب طرح پیشنهادی نگردیده‌اند لیکن موفق به گذراندن کلیه واحدهای آموزشی شده‌اند، بصورت «در انتظار» (در انتظار آزمون جامع و یا در انتظار تصویب موضوع رساله) در کارنامه تحصیلی می‌باید ثبت شود.
ج-درخواست تمدید سنوات مرحله آموزشی دانشجویانی که تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی موفق به اتمام مرحله آموزشی دوره نشده‌باشند، می‌باید با ارائه دلایل موجه و مستندات معتبر جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع گردد. شایان ذکر است که سی‌ام بهمن‌ماه هر سال تحصیلی پایان نیمسال اول، و سی و یکم شهریورماه هر سال تحصیلی پایان نیمسال دوم آن سال تحصیلی محسوب می‌گردد.

آدرس کوتاه :