نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف

اهداف


در این آزمایشگاه، بر روی نمونه ها، در دما و بارگذاریهای مختلف، تست خزش صورت می گیرد. با توجه به امکان تغییر بار و دما، این تست میتواند بر روی مواد مختلف انجام شده، نتایج آن، در کامپیوتر ثبت شود. بعلاوه، این آزمایشگاه میتواند برای مقاصد آموزشی (مثلا در درس خزش-خستگی-شکست) برای دانشجویان گرایش سازه هوافضا استفاده میشود