نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب پژوهشگران جوان نمونه در بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

انتخاب پژوهشگران جوان نمونه در بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


در بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران آقای دکتر مجتبی طحانی دانشیار گروه مهندسی هوا فضا دانشکده علوم و فنون نوین بعنوان پژوهشگران جوان نمونه انتخاب شدند.