اخبار و اطلاعیه‌ها

انتخاب جناب آقای دکتر علی بخش کسائیان به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله Renewable Energy، نشریه Q1 از انتشارات Elsevierv

شناسه : 100620977

انتخاب جناب آقای دکتر علی بخش کسائیان به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله Renewable Energy، نشریه Q1 از انتشارات Elsevierv


جناب آقای دکتر علی بخش کسائیان، دانشیار گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین، بعنوان عضو هیئت تحریریه مجله Renewable Energy انتخاب شدند. این نشریه Q1 با ضریب تأثیر ۵.۴۳۹ و از انتشارات Elsevier می‌باشد.

‌‌‌‌‌https://www.journals.elsevier.com/renewable-energy/editorial-board

ایشان عضو هیئت تحریریه چند نشریه دیگر در پایگاه WOS بشرح ذیل نیز می‌باشند:

Journal of Thermal Engineering

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry