اعطاء فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاههای داخل به دانشجویان دکتری