نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی گروه علوم زیستی- نانوبیوتکنولوژی

اعضای هیئت علمی گروه علوم زیستی- نانوبیوتکنولوژی


 

دکتر بهمن ابراهیمی حسین زاده

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی،دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: نانوبیوتکنولوژی صنعتی، نانوتکنولوژی صنعتی، سیستم های دارورسانی هدفمند و رهایش تدریجی، نانو فتوکاتالیست ها، نانومواد زیست سازگار
 • تلفن: 61118401
 • پست الکترونیک: bahman.ebrahimi [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...
 • رزومه - بهمن ابراهیمی حسین زاده

دکتر سیدمرتضی حسینی

 • دانشیار
 • تخصص: شیمی تجزیه، دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: طراحی و ساخت حسگرها، نانو حسگرها، بیو حسگرها، مطالعه سیستمهای زنده با روش فلورسانس و نورتابی شیمیایی، نشاندار کردن ترکیبات بیولوژیکی و ردیابی آنها، آنالیز ترکیبات با روشهای نوین اندازه گیری

 • تلفن: 61118499
 • پست الکترونیک:  hosseini_m [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر فرشته رحیمی

 • استادیار
 • تخصص: فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
 • زمینه پژوهشی: لایه‌های نازک، ابزارها و تکنیکهای شناسایی سطح، ساخت، مشخصه‌یابی و کاربرد ساختارهای نانومتری، نانوحسگرها، نانوبیوحسگرها، نانوفوتونیک

 • تلفن: 61118465
 • پست الکترونیک: rahimi.f [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...
 • رزومه - فرشته رحیمی

دکتر علی حسین رضایان (مدیر گروه)

 • استادیار
 • تخصص: شیمی آلی، دانشگاه شهید بهشتی
 • زمینه پژوهشی: طراحی و سنتز سامانه هایپلیمری به منظور رهایش کنترل شده دارو، اصلاح و عامل دار کردن سطح نانوذرات و مزدوج کردن با لیگاندها(مارکرها) به منظور تشخیص و درمان، طراحی و سنتز نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده به منظور حذف فلزات سنگین و ترکیبات آلی از آب های آشامیدنی و فاضلاب های صنعتی(محیط زیست)، طراحی و سنتز کاتالیزورها به منظور اکسایش ترکیبات آلی و سنتز ترکیبات

 • تلفن:6111850
 • پست الکترونیک: ahrezayan [at] ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات ...
 • رزومه - علی حسین رضایان

دکتر مهدی رهایی

 • استادیار
 • تخصص:اصلاح نباتات-ژنتیک، دانشگاه تهران
 • زمینه پژوهشی: بیوتکنولوژی مولکولی و گیاهی، نانوبیوتکنولوژی، نانوساختارهای هیبرید (زیستی- نانوذره)، بیوسنسورها، مباحث کلان بیوتکنولوژی

 • تلفن:61118559
 • پست الکترونیک: mrahaie [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر حسین صباحی

 • استادیار
 • تخصص: فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: استفاده از متابولیت های گیاهی بعنوان دارو، افزودنی غذایی، کود و آفت کش به روشهای کلاسیک و فناوری نانو

 • تلفن: 61118502
 • پست الکترونیک: hsabahi[at] ut.ac.ir
 • رزومه
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر جواد محمدنژاد

 • استادیار
 • تخصص: بیوشیمی بالینی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: تولید آنتی بادی های مونوکلونال و نوترکیب، بکارگیری آنتی بادی ها در توسعهایمونواسی های کلاسیک و ایمونوبیوسنسورها، دارورسانی هدفمند برپایه آنتی بادی، بیوسنسورهای آنزیمی و بیوشیمی سلول های بنیادی

 • تلفن: 61118582
 • پست الکترونیک: mohamadnejad [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر فرامرز مهرنژاد

 • استادیار
 • تخصص: بیوفیزیک، دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: نابیوتکنولوژی محاسباتی، بیوفیزیک سلولی و مولکولی، مهندسی پروتئین با استفاده از روشهای کامل بیولوژی مولکولی

 • تلفن: 61118504
 • پست الکترونیک: mehrnejad [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...
 • رزومه