نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی گروه علوم زیستی- بیوتکنولوژی

اعضای هیئت علمی گروه علوم زیستی- بیوتکنولوژی


 

دکتر ناصر انصاری پور

 • استادیار
 • تخصص: ژنتیک انسانی، دانشگاه کالج لند
 • زمینه پژوهشی: ژنتیک بیماریهای پیچیده، ژنتیک سرطان پستان، ژنتیک جمعیت انسانی، فارماکوژنتیک، ژنومیکس شخصی، بیومارک
 • تلفن:61118438
 • پست الکترونیک: n.ansaripour [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر محمد برشان تشنیزی

 • استادیار
 • تخصص: بیوشیمی، دانشگاه تهران
 • زمینه پژوهشی: مهندسی پروتئین، تولید و تخلیص پروتئین های نوترکیب صنعتی و دارویی، زیست حسگرهای مبتنی بر آنزیم

 • تلفن:61118435 
 • پست الکترونیک: mbarshan [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر هادی تابش

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی شیمی- زیست پزشکی، دانشگاه صنعتی آخن آلمان
 • زمینه پژوهشی: اندام های مصنوعی و بیو مصنوعی، فناوری غشاها، زیست مواد مورد استفاده در مهندسی بافت، روش های رایانه ای تشخیص پزشکی، مدلسازی و شبیه سازی زیستی 

 • تلفن: 61118563
 • پست الکترونیک: hadi.tabesh [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر حسن جلیلی

 • استادیار
 • تخصص: بیوتکنولوژی موادغذایی، دانشگاه تهران
 • زمینه پژوهشی: فعالیت متابولیکی، میکروارگانیسم ها، مهندسی فرآیند
 • تلفن: 61118423 -61118422 - 61118421
 • پست الکترونیک: hjalili [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر زهرا حاجی حسن

 • استادیار
 • تخصص: بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
 • زمینه پژوهشی: جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک، بررسی اینترکشن داروهای ضدسرطان با پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک، تولید پروتئین های نوترکیب

 • تلفن:61118520
 • پست الکترونیک: hajihasan [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتراشرف السادات حاتمیان

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی، دانشکده فنی- دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: بیوتکنولوژی صنعتی، سیستمهای دارورسانی هدفمند، زیست پزشکی، بیوتکنولوژی محیط زیست، شبیه سازی سامانه های زیستی در مقیاس نانو

 • تلفن: 61118503
 • پست الکترونیک: hatamian_a [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر زهرا رزاقی مقدم کاشانی

 • استادیار
 • تخصص: بیوانفورماتیک، دانشگاه تهران
 • زمینه پژوهشی:  الگوریتم های بیوانفورماتیک، روش های محاسباتی در مسائل ژئومیک و پروتئومیک، سامانه های زیستی، مدل سازی شبکه ها، بررسی شبکه ها و الگوریتم های گران

 • تلفن: 61118482
 • پست الکترونیک: razzaghi [at] ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر مهدی ضرابی

 • استادیار
 • تخصص: حشره شناسی-اکولوژی حشرات، دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی:  بررسی دینامیسم جمعیت حشرات، مدیریت آفات (IPM)، تحقیق و توسعه در زمینه محصولات ارگانیک- نهاده های بیوارگانیک کشاورزی و تولید محصولات جانبی حشرات، سلامت غذا و حذف آلاینده های زیست محیطی

 • تلفن: 61118578
 • پست الکترونیک: mzarabi [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر محمد میردریکوند

 • استادیار
 •  تخصص: بیولوژی مولکولی، دانشگاه پاریس11- فرانسه
 • طرح جامع : مهندسی تولید متابولیت های صنعتی با کمک روش های مهندسی متابولیک و زیست شناسی مصنوعی (Synthetic Biology)
 • زمینه پژوهشی: 

       الف) مهندسی تولید متابولیت های صنعتی با کمک روش های مهندسی متابولیک و زیست شناسی مصنوعی) Synthetic Biology))

ب) مهندسی ژنتیک، دستکاری ژنوم و ژنومیکس کارکردی (Functional genomics) با کاربرد در صنعت و محیط زیست

ج) مدیریت در زیست فناوری (سیاستگذاری، برنامه ریزی، ارزیابی و مطالعات راهبردی(


دکتر فاطمه یزدیان

 • استادیار
 •  تخصص: مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: بیوتکنولوژی صنعتی (تولید فراورده های بیولوژیک- بیوتکنولوژی صنعت نفت گاز پتروشیمی)، مهندسی زیست پزشکی، بیوراکتور، نانوبیوسنسور، شبیه سازی فرایندهای زیستی، مهندسی جداسازی زیستی

 • تلفن:61118473
 • پست الکترونیک: .yazdian [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...