نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی گروه زیست پزشکی

اعضای هیئت علمی گروه زیست پزشکی


 

دکتر هادی تابش

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی شیمی- زیست پزشکی، دانشگاه صنعتی آخن آلمان
 • زمینه پژوهشی: اندام های مصنوعی و بیو مصنوعی، فناوری غشاها، زیست مواد مورد استفاده در مهندسی بافت، روش های رایانه ای تشخیص پزشکی، مدلسازی و شبیه سازی زیستی 

 • تلفن: 61118563
 • پست الکترونیک: hadi.tabesh [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر زهرا رزاقی مقدم کاشانی

 • استادیار
 • تخصص: بیوانفورماتیک، دانشگاه تهران
 • زمینه پژوهشی:  الگوریتم های بیوانفورماتیک، روش های محاسباتی در مسائل ژئومیک و پروتئومیک، سامانه های زیستی، مدل سازی شبکه ها، بررسی شبکه ها و الگوریتم های گران

 • تلفن: 61118482
 • پست الکترونیک: razzaghi [at] ut.ac.ir 
 • ادامه اطلاعات ...