اطلاعیه در خصوص خروج از کشور دانشجویان کلیه مقاطع

 احتراماً در خصوص خروج از کشور دانشجویان کلیه مقاطع آن پردیس/دانشکده به استحضار می رساند؛ با توجه به استعلام انجام شده از سازمان نظام وظیفه عمومی برای درخواست های خروج از کشور دانشجویان به منظور (سفر زیارتی(عتبات عالیه)و سیاحتی) نیازی به ارائه مدارک مربوطه به آن پردیس /دانشکده  نمی باشد .مدارک اینگونه دانشجویان با توجه به مقررات مربوط ،توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا بررسی می گردد.

آدرس کوتاه :