اطلاعیه در خصوص تمدید مجوز خروج از کشور ( دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور)

به اطلاع می رساند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی، برای آن دسته از مشمولینی که فرصت مطالعاتی اخذ و برای آنان مجوز خروج از کشور صادر می گردد، در صورت نیاز به تمدید مجوز خروج از کشور، می بایست قبل از اتمام مجوز صادر شده مراتب را به این سازمان اعلام تا اقدام قانونی در این خصوص صورت گیرد. در غیر اینصورت ودیعه دانشجو ضبط و قابل استرداد نمی باشد.

لازم بذکر است به درخواست های پس از موعد تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس کوتاه :