اطلاعیه (انتخاب واحد ) ثبت نام الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 98- 97

اطلاعیه زمان ثبت نام و احراز شرایط ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی 98-97 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

با عنایت به تقویم آموزشی دانشگاه و تعیین بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در سامانه گلستان از مورخ 97/11/6 لغایت مورخ 97/11/11 به آگاهی می رساند، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سنوات مجاز می توانند در زمان تعیین شده با مراجعه به سامانه مذکور اقدام به ثبت نام الکترونیکی (انتخاب واحد)، نمایند. ضمنا دانشجویانی که به شرح ذیل در نیمسال فوق مجاز به ثبت نام آموزشی در سامانه گلستان نمی باشند، موظفند جهت تعیین تکلیف وضعیت آموزشی خود حداکثر تا مورخ 24/10/97 به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات آموزشی از ادامه تحصیل محروم خواهند شد:

 1- دانشجویانی که تاکنون پروپوزال پایان نامه یا رساله خود را به تائید استاد راهنما و گروه آموزشی نرسانده باشند و فرم های مربوطه را تحویل واحد پژوهش نداده اند. ( بویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 همچنین دانشجویان دکترای تخصصی ورودی 1395 و 1396)؛ این دسته ازدانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به واحد پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.

  2- دانشجویانی که فرم تمدید سنوات آموزشی و گزارش پیشرفت پایان نامه یا رساله خود را به تائید گروه نرسانده و تحویل اداره آموزش و پژوهش نداده اند ( بویژه مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال ششم و دکتری تخصصی برای نیمسال های12 و 10،11)، این دسته از دانشجویان حداکثر تا مورخ 97/10/24 فرصت دارند فرم های مربوطه را پس از تایید و امضاء اساتید راهنما و گروه مربوطه، با مراجعه به کارشناسان آموزش و تولید کارنامه در سامانه مذکور، فرمهای مربوطه را اسکن و بهمراه درخواست خود از طریق بخش پیشخوان خدمت سامانه گلستان ثبت؛ و فایل فرم های اسکن شده را بارگذاری و ارسال نمایند. ضمنا لازم است اصل فرمهای مذکور را به رییس اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند تا پس از اخذ مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای دانشکده اقدام، و مجوز ثبت انتخاب واحد در سامانه صادر شود.

3- دانشجویان سنوات اضافی مقطع دکترا ( ترم 10،11،12 و...) همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (ترم 6) قادر به ثبت نام الکترونیکی نیستند و می بایست پس از انجام فرایند بند 2 و تحویل فرمهای تمدید سنوات به اداره آموزش و پس از تعیین وضعیت آموزشی ایشان در شورای تحصیلات تکمیلی و کمیسیونهای آموزشی، بصورت حضوری مراجعه و ثبت نام نمایند.

 4- دانشجویانی که تاکنون تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی آنها از دانشگاه قبلی به اداره آموزش دانشکده تحویل داده نشده است (بویژه دانشجویان ورودی سال1397 و قبل از آن)، این قبیل دانشجویان می توانند با مراجعه به دبیرخانه و کارشناسان آموزش وضعیت مدارک موجود در پرونده آموزشی خود را کنترل نمایند.

5- کلیه دانشجویان پسر دارای سنوات اضافی تحصیلی، بویژه ورودیهای سال 1395 کارشناسی ارشد (ترم 6) و دکتری تخصصی سال 1393 و 1394 (ترم 10 و 11 و 12) که تاکنون نامه معتبر معافیت تحصیلی خود را از سازمان وظیفه عمومی به اداره آموزش دانشکده تحویل نداده اند. این قبیل دانشجویان می توانند با مراجعه به کارشناسان آموزش وضعیت مدارک موجود در پرونده آموزشی خود را کنترل نمایند.

6- دانشجویان ورودی سال 1397 که در زمان ثبت نام در دانشکده و تشکیل پرونده فیزیکی، نقص مدارک تحصیلی، معافیت تحصیلی، تاییدیه تحصیلی مقطع قبل، موافقت سازمان استخدامی با ادامه تحصیل و... داشته اند و تاکنون نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام ننموده اند. حق انتخاب واحد الکترونیکی ندارند و می بایست با مراجعه به واحد آموزش نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند.

7- دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز که تاکنون نسبت به پرداخت و تسویه باقیمانده بدهی خود؛ از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام ننموده اند (بویژه دانشجویان ورودی جدید سال 1397 و قبل از آن)، موظفند در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند. همچنین دانشجویان روزانه که دارای دروس جبرانی در مدت زمان تحصیل خود بوده اند نیز باید شهریه دروس مربوطه را (طبق بخشنامه اخیر دانشگاه بر مبنای تعرفه کارشناسی که در سامانه گلستان اصلاح شده است را پرداخت نموده) و تسویه حساب نمایند تا مجاز به انجام انتخاب واحد الکترونیکی شوند.

8- دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ثبت نام آموزشی (انتخاب واحد) ننموده اند و یا محروم از تحصیل شده اند، نمی توانند جهت ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی 98-97 اقدام نمایند. این دسته از دانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت آموزشی خود هر چه سریعتر به واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

9- دانشجویان دکترای تخصصی که دروس آموزشی آنها به اتمام رسیده است و وضعیت ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی 98-97 برای آنها (در انتظار آزمون جامع- در انتظار تصویب موضوع رساله می باشد) می بایست جهت ایجاد سرترم و تعیین وضعیت آموزشی خود، در زمان ثبت نام، حضورا به اداره آموزش و پژوهش دانشکده مراجعه نمایند. لازم بذکر است طبق مقررات این قبیل دانشجویان موظف به ارائه نمره زبان عمومی معتبر قبل از برگزاری آزمون جامع می باشند.

10- دانشجویانی که دو نیمسال تحصیلی مشروط شده باشند، محروم از تحصیل بوده و حق ثبت نام در بازه ثبت نام نیمسال مذکور را ندارند. این دسته از دانشجویان موظفند هر چه سریعتر جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

تذکر1: کلیه دانشجویان دارای واحد آموزشی باقیمانده، موظفند تا سقف مجاز انتخاب واحد، طبق آیین نامه های آموزشی مربوط به مقطع خود ( کارشناسی ارشد حداقل8 واحد و حداکثر 14 واحد، دکتری تخصصی حداقل 6 واحد و حداکثر 12 واحد) و با نظر و تایید گروه مربوطه و بر اساس سرفصل مصوب برنامه درسی اعلام شده، انتخاب واحد نمایند. (یاد آور می شود، اخذ درس خارج از سرفصل رشته و از سایر رشته ها مجاز نیست، مگر در برخی رشته ها که مشخصا در سرفصل دروس وزارت علوم تحقیقات و فناوری آمده باشد آن هم با تایید گروه و اساتید راهنما و در راستای پایان نامه و صرفا برای یک درس با تایید نهایی دانشگاه میسر خواهد بود).
تذکر2: اخذ درس یا واحد مازاد طبق مقررات و بخشنامه های دانشگاه ممنوع است و عواقب ناشی از آن بعهده خود دانشجوست.
تذکر3:دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز، قبل از ثبت نام موظف به پرداخت بدهی ها و شهریه ثبت نامی خود در نیمسال مذکور می باشند، خاطر نشان می سازد تقسیط و تخفیف شهریه به هیچ وجه وجود ندارد.
تذکر4: دانشجویانی که به هر دلیلی در زمان ثبت نام  قادر به  انتخاب واحد الکترونیکی نباشند، صرفا در زمان قانونی فوق (6 لغایت 11 بهمن97)، فرصت دارند تا با مراجعه به واحد آموزش وضعیت آموزشی خود را مشخص نموده و حضورا انتخاب واحد نمایند.
تذکر5: با عنایت به قوانین و بخشنامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، موظف هستند برای انتخاب واحد و ثبت نام در سیستم جامع آموزش گلستان با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه اقدام نمایند. لذا دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر، محروم یا منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. لذا اداره آموزش موظف است حکم محرومیت از تحصیل را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی ( حداکثر تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دایم دانشجو ارسال نماید.


                                                                                                              اداره آموزش دانشکده
 

آدرس کوتاه :