نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از معیار ترکیبی مفهوم ماده فرضی-چگالی انرژی کرنشی متوسط برای پیش بینی شکست نمونه های شیاردار با رفتار غیرخطی

استفاده از معیار ترکیبی مفهوم ماده فرضی-چگالی انرژی کرنشی متوسط برای پیش بینی شکست نمونه های شیاردار با رفتار غیرخطی


سخنران: جناب آقای دکتر ترابی

موضوع: استفاده از معیار ترکیبی مفهوم ماده فرضی-چگالی انرژی کرنشی متوسط برای پیش بینی شکست نمونه های شیاردار با رفتار غیرخطی

زمان: سه شنبه 99/07/22