اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97 که فاقد تاییدیه تحصیلی می باشند(جدید)