نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه گروه تحقیقاتی مدلسازی انرژی و توسعه سیستمهای انرژی پایدار (متساپ)

آزمایشگاه گروه تحقیقاتی مدلسازی انرژی و توسعه سیستمهای انرژی پایدار (متساپ)


نام و نام خانوادگی مسئول: یونس نوراللهی

سال راه اندازی آزمایشگاه: 1391

نوع فعالیت آزمایشگاه: -                                                                                

گروه : انرژی های نو و محیط زیست

وبسایت آزمایشگاه:  metsap.ut.ac.ir