نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه محاسباتی گروه مهندسی علوم زیستی

آزمایشگاه محاسباتی گروه مهندسی علوم زیستی


نام و نام خانوادگی مسئول: بهمن وحیدی

سال راه اندازی آزمایشگاه: -

نوع فعالیت آزمایشگاه: -

گروه : مهندسی علوم زیستی