نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه ربات های سیار هوشمند

آزمایشگاه ربات های سیار هوشمند


نام و نام خانوادگی مسئول: علیرضا رضائی

سال راه اندازی آزمایشگاه: -

نوع فعالیت آزمایشگاه: -

گروه: -

وبسایت آزمایشگاه : imrl.ut.ac.ir