نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه خزش قطعات مکانیکی

آزمایشگاه خزش قطعات مکانیکی


نام و نام خانوادگی مسئول: محمد حسین صبور

سال راه اندازی آزمایشگاه: -

نوع فعالیت آزمایشگاه: -

گروه : -

وبسایت آزمایشگاه : https://metalcreep.ut.ac.ir