نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت (COMRESLAB)

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت (COMRESLAB)


نام و نام خانوادگی مسئول: رهام رفیعی

سال راه اندازی آزمایشگاه: -

نوع فعالیت آزمایشگاه: -

گروه : هوافضا

وبسایت آزمایشگاه : comreslab.ut.ac.ir