- سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲

کارمندان

خانم مریم جوانمرد

کارشناس مسئول دفتر ریاست

پست الکترونیک: m_javanmard@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۸, ۸۸۴۹۷۲۳۵

...

خانم راحله سادات ابوفاضلی

کارشناس مسئول جذب و ترفیع و امور اعضای هیات علمی

پست الکترونیک: rabofazeli@ut.ac.ir

تلفن: 61115764, 88497193

 

 

کارشناس روابط عمومی و نماینده بنیاد حامیان دانشکده

پست الکترونیک: pubrel.fnst@ut.ac.ir

تلفن:  61115746

مسئول دفتر معاونت علمی

...

خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاونت علمی

پست الکترونیک: m_esmaeily26@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۴

نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

رئیس اداره آموزش

خانم بهاره دهفولی

 

رئیس اداره آموزش- حق التحقیق و حق التدریس اساتید- بنیاد نخبگان- سامانه سخا – استعداد درخشان

پست الکترونیک: edu.fnst@ut.ac.ir

تلفن: 8208۵۷۶6- 88497251

کارشناس آموزش

...

آقای اکبر علی میرزائی

کارشناس آموزش رشته های مهندسی علوم زیستی و انرژی های نو و محیط زیست

پست الکترونیک: akbr.mirzaei@ut.ac.ir

تلفن:  82085780  - 88497165

کارشناس پژوهشی

...

آقای سیدحسن طیار 

کارشناس پژوهشی امور قراردادها فرصت مطالعاتی- پسا دکتری- مرکز نوآوری

پست الکترونیک: tayyar@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۳ و 88497127

رئیس مرکز خدمات رایانه ای

...

خانم مهندس الهام امیراصلانی

رئیس مرکز خدمات رایانه ای

پست الکترونیک: it.fnst@ut.ac.ir

تلفن: 61115785 - 88497285

کارشناس آموزش

 

 

کارشناس آموزش رشته بین رشته ای فناوری 

پست الکترونیک:

تلفن:۶۱۱۱۵۷۶0 - 88497186

رئیس واحد پژوهشی

...

خانم فاطمه گندمکار

رئیس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 

پست الکترونیک: research.fnst@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۳, ۸۸۴۹۷۲۰۱

کارشناس پژوهشی

...

خانم مونا اسماعیلی

کارشناس پژوهشی گروه مهندسی علوم زیستی و انرژی های های نو و محیط زیست

پست الکترونیک: mo.esmaeili@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۷-۸۸۴۹۷۲۳۸

مسئول آزمایشگاه‌ها

...

خانم معصومه تیموری

کارشناس مسئول آزمایشگاه ها

پست الکترونیک: teimori.m@ut.ac.ir

تلفن: 88497241

کارشناس آموزش

...

خانم لیلا سراجی

کارشناس آموزش رشته مهندسی هوافضا – کارشناس کمیسیون مواردخاص

پست‌الکترونیک:serajileila@ut.ac.ir

تلفن:5790 8208 - 88497186

کارشناس پژوهشی

...

خانم زهرا مقصودی

کارشناس پژوهشی گروه بین رشته ای فناوری و مهندسی هوافضا

پست الکترونیک: z.maghsoudi@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۲-۸۸۴۹۷۲۳۸

مسئول دفتر معاون اجرایی

...

خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاون اجرایی

پست الکترونیک: m_esmaeily26@ut.ac.ir

تلفن: ۸۸۴۹۷۱۵۲, ۶۱۱۱۵۷۵۲

نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

کارپرداز

...

آقای اباذر علیزاده

کارپرداز

پست الکترونیک: abazaralizadeh@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۹, ۸۸۴۹۷۱۸۲

امین اموال - انباردار

...

آقای محمدرضا خلیلی

امین اموال - انباردار

پست الکترونیک:  mrkhalili538@gmail.com

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۸, ۸۸۴۹۷۲۹۹

کارشناس امور دانشجویی

...

خانم نرگس جوابی

کارشناس امور دانشجویی(وام، تسویه حساب و امور خوابگاه)

پست الکترونیک: narges_javabi@ut.ac.ir

تلفن:۶۱۱۱۵۷۸۱ , ۸۸۴۹۷۱۵۸

کارشناس مسئول امور پشتیبانی

...

آقای محمدپیام شهپر

کارشناس مسئول امور پشتیبانی

پست الکترونیک:  shahpar@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۹, ۸۸۴۹۷۱۴۶

سایر بخش‌ها

...

سایر بخش‌ها

آبدارخانه‌ طبقه اول: ۶۱۱۱۵۷۸۸

سلف دانشکده: ۶۱۱۱۵۸۳۵

انتظامات: ۶۱۱۱۵۷۵۵

رئیس حسابداری

...

آقای شهروز خسروی

رئیس حسابداری

پست الکترونیک: khosravi_sz@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۱, ۸۸۴۹۷۲۳۱

حسابدار

...

آقای منصور نصیری

حسابدار

پست الکترونیک:  mansour.nasiri@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۱, ۸۸۴۹۷۲۴۸

رئیس اداره اموراداری، رفاهی و دانشجویی

...

خانم ثریا ادیب

رئیس اداره اموراداری و رفاهی 

پست الکترونیک: sadib@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۷ ,۸۸۴۹۷۲۱۸

مسئول دبیرخانه

...

خانم سارا سالم

مسئول دبیرخانه

پست الکترونیک: m_salem@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۵, ۸۸۴۹۷۳۱۵ نمابر: ۸۸۴۹۷۳۲۴

تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۲۱۰۳۵۴۶۵۸ (در ایام تابستان قبل از مراجعه تماس حاصل نمایید)

کارشناس امور پشتیبانی

...

آقای فرشید مرزبان

کارشناس امور دانشجویی(وام، تسویه حساب و امور خوابگاه)

پست الکترونیک: f.marzban@ut.ac.ir

تلفن: 61115758-88497291

کارشناس مسئول بودجه و اعتبارات

...

آقای حسنعلی عباسیان

کارشناس مسئول بودجه و اعتبارات

پست الکترونیک: abasian1361@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۰, ۸۸۴۹۷۲۱۵

کارشناس حسابداری(حقوق و دستمزد)

...

خانم لیلا فیروز فلاح

کارشناس حسابداری(حقوق و دستمزد)

پست الکترونیک:  leyla_falah@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۹

کارشناس امور دانشجویی

...

آقای علیرضا ایمنی پور

کارشناس امور دانشجویی(امور فرهنگی و شاهد و ایثارگر،تغذیه و کمدهای دانشجویی)

پست الکترونیک: a.r.emenipoor@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸9  

کارشناس امور اداری رفاهی

...

خانم ایمان شاه رسول

کارشناس امور اداری رفاهی

پست‌الکترونیک:-

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷9- 88497299

کارشناس امور پشتیبانی

...

آقای حمیدرضا علیخانزاده

کارشناس امور پشتیبانی

پست الکترونیک: 

تلفن: