- چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۳

کارمندان

خانم مریم جوانمرد

کارشناس مسئول دفتر ریاست

پست الکترونیک: m_javanmard@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۸, ۸۸۴۹۷۲۳۵

...

خانم راحله سادات ابوفاضلی

کارشناس مسئول جذب و ترفیع و امور اعضای هیات علمی

پست الکترونیک: rabofazeli@ut.ac.ir

تلفن: 61115764, 88497193

 

 

کارشناس روابط عمومی و نماینده بنیاد حامیان دانشکده

پست الکترونیک: pubrel.fnst@ut.ac.ir

تلفن:  61115746

مسئول دفتر معاونت علمی

...

آقای محمدرضا امینی

افسر امریه مسئول دفتر معاونت علمی

پست الکترونیک: 

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۴

نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

اداره آموزش

خانم بهاره دهفولی

 

رئیس اداره آموزش- حق التحقیق و حق التدریس اساتید- بنیاد نخبگان- سامانه سخا – استعداد درخشان

پست الکترونیک: edu.fnst@ut.ac.ir

تلفن: 8208۵۷۶6

 

 

...

 

آقای اکبر علی میرزائی

کارشناس آموزش دانشکده های مهندسی علوم زیستی و انرژیهای نو و منابع پایدار

پست الکترونیک: akbr.mirzaei@ut.ac.ir

تلفن:  82085780  - 88497165

...

خانم لیلا سراجی

کارشناس آموزش دانشکده مهندسی هوافضا – کارشناس کمیسیون مواردخاص

پست‌الکترونیک:serajileila@ut.ac.ir

تلفن:5790 8208 - 88497186

...

خانم نرگس جوابی

کارشناس آموزش دانشکده سامانه های هوشمند(گروه علوم و فناوری داده)

پست الکترونیک: narges_javabi@ut.ac.ir

 

تلفن:۶۱۱۱۵۷۶0 - 88497186

...

آقای روزبه بی غم

کارشناس آموزش دانشکده سامانه های هوشمند(گروه مهندسی مکاترونیک، گروه ریز فناوری و فتونیک)

پست الکترونیک: r.bigham@ut.ac.ir

تلفن:  82085743  

واحد پژوهشی

...

خانم فاطمه گندمکار

رئیس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 

پست الکترونیک: research.fnst@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۳, ۸۸۴۹۷۲۰۱

 

...

خانم زهرا مقصودی دانیال

کارشناس  امور پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا و دانشکده سامانه های هوشمند

پست الکترونیک:z.maghsoudi@ut.ac.ir

تلفن: 88497238 و 61115782

...

خانم مونا اسماعیلی بیدهندی

کارشناس امور پژوهشی دانشکده مهندسی علوم زیستی و دانشکده مهندسی انرژی و منابع پایدار

پست الکترونیک: mo.esmaeili@ut.ac.ir

تلفن: 88497238 و 61115787

...

آقای سید محمد حسن طیار

کارشناس امور قراردادها و ارتباط با صنعت ، تفاهم نامه های همکاری و فرصت مطالعاتی

پست الکترونیک: tayyar@ut.ac.ir

تلفن: 88497169 و 61115763

مرکز خدمات رایانه ای

 

...

خانم مهندس الهام امیراصلانی

رئیس مرکز خدمات رایانه ای

پست الکترونیک: it.fnst@ut.ac.ir

 

...

آقای مهندس محمدرضا نویدی

کارشناس مرکز خدمات رایانه ای 

پست الکترونیک: navidi@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸5, ۸۸۴۹۷۱49

امور آزمایشگاه ها

 

...

خانم معصومه تیموری

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها

پست الکترونیک: 

تلفن:61115765

 

...

آقای کولیوند

افسر امریه امور آزمایشگاه ها

پست الکترونیک: 

...

آقای ساده

افسر امریه امور آزمایشگاه ها

پست الکترونیک: 

مسئول دفتر معاون اجرایی

...

خانم حمیرا سیاووشی

مسئول دفتر معاون اجرایی

پست الکترونیک: 

تلفن: ۸۸۴۹۷۱۵۲, ۶۱۱۱۵۷۵۲

نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

کارپرداز

...

آقای اباذر علیزاده

کارپرداز

پست الکترونیک: abazaralizadeh@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۹, ۸۸۴۹۷۱۸۲

امین اموال - انباردار

...

آقای محمدرضا خلیلی

امین اموال - انباردار

پست الکترونیک:  mrkhalili538@gmail.com

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۸, ۸۸۴۹۷۲۹۹

مسئول دبیرخانه

...

خانم سارا سالم

مسئول دبیرخانه

پست الکترونیک: m_salem@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۵, ۸۸۴۹۷۳۱۵ 

تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۲۱۰۳۵۴۶۵۸ (در ایام تابستان قبل از مراجعه تماس حاصل نمایید)

کارشناس امور دانشجویی

...

آقای احسان آیرملو

کارشناس امور دانشجویی(ورزشی، رفاهی)

پست الکترونیک: ehsaniramloo@ut.ac.ir

تلفن: 86093267

سایر بخش‌ها

...

سایر بخش‌ها

آبدارخانه‌ طبقه اول: ۶۱۱۱۵۷۸۸

سلف دانشکده: ۶۱۱۱۵۸۳۵

انتظامات: ۶۱۱۱۵۷۵۵

رئیس حسابداری

آقای محمد قادرزاده

رئیس حسابداری

پست الکترونیک: 

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۱, ۸۸۴۹۷۲۳۱

حسابدار

...

آقای منصور نصیری

حسابدار

پست الکترونیک:  mansour.nasiri@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۱, ۸۸۴۹۷۲۴۸

رئیس اداره اموراداری، رفاهی

 

آقای فرشید مرزبان

رئیس اداره اموراداری و رفاهی 

پست الکترونیک: f.marzban@ut.ac.ir

تلفن:۶۱۱۱۵۷47 , ۸۸۴۹۷218

امور دانشجویی

...

خانم ثریا ادیب

 

پست الکترونیک: sadib@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷81 ,۸۸۴۹۷158

کارشناس مسئول امور پشتیبانی

...

آقای محمدپیام شهپر

کارشناس مسئول امور پشتیبانی

پست الکترونیک:  shahpar@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۹, ۸۸۴۹۷۱۴۶

کارشناس مسئول بودجه و اعتبارات

...

آقای حسنعلی عباسیان

کارشناس مسئول بودجه و اعتبارات

پست الکترونیک: abasian1361@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۰, ۸۸۴۹۷۲۱۵

کارشناس حسابداری(حقوق و دستمزد)

...

خانم لیلا فیروز فلاح

کارشناس حسابداری(حقوق و دستمزد)

پست الکترونیک:  leyla_falah@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۹

کارشناس امور اداری رفاهی

...

خانم ایمان شاه رسول

کارشناس امور اداری رفاهی

پست‌الکترونیک:-

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷1- 88497299

کارشناس امور دانشجویی

...

آقای علیرضا ایمنی پور

کارشناس امور دانشجویی(امورخوابگاه، شاهد و ایثارگر،تغذیه و کمدهای دانشجویی)

پست الکترونیک: a.r.emenipoor@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷59  88497163

کارشناس امور پشتیبانی

...

آقای حمیدرضا علیخان زاده

کارشناس امور پشتیبانی

پست الکترونیک: 

تلفن: ۸۸۴۹۷۳۲۴