همکاری دانشگاه با نهادهای بین المللی

 

تشکل های بین المللی دانشجویی                                                                                                     

  آیسته، سازمان بین المللی تبادل دانشجو برای دوره های تخصصی
  آیسک،انجمن بین المللی دانشجویان علوم، اقتصاد و تجارت
 

 

همکاری های دانشگاه تهران با سازمان های بین المللی

  یونسکو
  سازمان همکاری اقتصادی اکو
  موسسه کنفسیوس

 

 

بورس های کوتاه مدت

  موسسه تبادلات آکادمیک آلمان
  بورس اتحادیه اروپا(اراسموس ماندوس)