اعضای هیات علمی

نمایش 28 نتیجه
از 1
 
بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده 

استادیار
شماره تماس: 86093078
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی 

دانشیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک اکبری

بابک اکبری 

استادیار
شماره تماس: 86093284
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی اوچی

محمدمهدی اوچی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی 

استادیار
شماره تماس: 88497302-61115774
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
علی پورخلیل

علی پورخلیل 

استادیار
شماره تماس: 09127355023
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
هادی تابش

هادی تابش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن جلیلی

حسن جلیلی 

دانشیار
شماره تماس: 86093268
اتاق: 326
پست الکترونیکی: 
اشرف السادات حاتمیان زارمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن 

استادیار
شماره تماس: 86093294
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 
سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی 

استاد
شماره تماس: 86093196
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 
فرامرز خدائیان چگنی

فرامرز خدائیان چگنی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشته رحیمی

فرشته رحیمی 

دانشیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
علی حسین رضایان قیه باشی

علی حسین رضایان قیه باشی 

استاد
شماره تماس: 02186093318
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
مهدی رهایی جهرمی

مهدی رهایی جهرمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین صباحی

حسین صباحی 

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
مهدی ضرابی

مهدی ضرابی 

استادیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده غائی

آزاده غائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا محمدی

زهرا محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد محمدی

جواد محمدی 

دانشیار
شماره تماس: 86093182
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد محمد نژاد آروق

جواد محمد نژاد آروق 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
محمد میردریکوند

محمد میردریکوند 

استادیار
شماره تماس: Tel:+98-(0)21-86093256 Fax: +98-(0)21-88497324
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
فرامرز مهر نژاد

فرامرز مهر نژاد 

استاد
شماره تماس: +98 21 86093285
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
ژامک نور محمدی کوهانستانی

ژامک نور محمدی کوهانستانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن وحیدی

بهمن وحیدی 

دانشیار
شماره تماس: 86093021
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
نمایش 28 نتیجه
از 1