مشاور بین الملل

 

دکتر علی پورخلیل

مشاور بین الملل دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای

استادیار

پست الکترونیک: 

تلفن: 86093196

نمابر:

رزومه - دکتر علی پورخلیل