گروه های دانشکده

مشاور بین الملل

 

دکتر سید مرتضی حسینی

 

مشاور بین الملل

استاد بخش نانوبیوتکنولوژی، علوم زیستی ، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

 

پست الکترونیک :

تلفن: 86093196