گروه های دانشکده

مشاور بین الملل


دکتر سید مرتضی حسینی

مشاور بین الملل

استاد بخش نانوبیوتکنولوژی، علوم زیستی ، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران