امور مالی

شیوه درخواست صدور گواهی  کسر از حقوق(سامانه HRS) :

راهنمای آدرس: hrs.ut.ac.ir

  راهنما :

مدیریت کارتابل < امور مالی < درخواست گواهی کسر از حقوق<  درخواست گواهی جدید < نوع درخواست<  گزینه ضمانت گواهی کسر از حقوق )جهت ضمانت وام سایر افراد و خود فرد( می باشد.

بعد از ثبت درخواست و تایید رئیس اداره حسابداری، کارشناس حقوق و دستمزد دانشکده در بستر سامانه HRS نسبت به صدور گواهی اقدام خواهد نمود.

 

شیوه درخواست کالا از انبار/ خرید کالا (سامانه ERP) :

راهنما :erp.ut.ac.ir

پیشخوان > درخواست و تامین کالا(تدارکات) > اتوماسیون اداری > کارتابل نامه > جدید > روال اعلام نیاز به کالا/خدمات > سطرجدید > نام کالا درخواستی.

بعد از تکمیل درخواست و ارسال> معاون اداری مالی دانشکده (ضمن بررسی و موافقت) > درصورت موجود بودن کالا توسط انبار دار کالا به درخواست کننده تحویل و در صورت عدم موجودی درخواست برای خرید به کارپرداز منتقل می شود. 

 

 

صورت جلسه هزینه اقلام مصرفی

 

 

 

فرم تایید صدور چک طرح های پژوهشی دانشکده علوم و فنون نوین