بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آیین نامه تحصیل همزمان

آیین نامه تحصیل همزمان


آیین نامه تحصیل همزمان مصوب جلسه مورخ 31/6/97 شورای هدایت استعداد درخشان جهت بهره مندی ورودی های سال تحصیلی 98-97 و بعد از آن 

دانلود فایل پیوست