ریاست


دکتر فرامرز خدائیان چگنی

رئیس دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای

استاد

پست الکترونیک حوزه ریاست:dean.fnst@ut.ac.ir

تلفن: ۸۸۴۹۷۲۳۵, ۶۱۱۱۵۷۷۸

رزومه - دکتر فرامرز خدائیان