روسای پیشین دانشکده

دکتر قاسم عموعابدینی

دوره ریاست:1391-1389

تخصص: مهندسی شیمی

پست الکترونیک: amoabedini@ut.ac.ir

رخ نما: کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن جلیلیl

دوره ریاست:1394-1391

تخصص: بیوتکنولوژی

پست الکترونیک: hjalili@ut.ac.ir

رخ نما: کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمود کمره ایl

دوره ریاست:1399-1394

تخصص: مخابرات | الکترونیک

پست الکترونیک: kamarei@ut.ac.ir

رخ نما: کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی حسین رضایان

دوره ریاست:1402-1399

تخصص: مهندسی شیمی - نانوبیوتکنولوژی

پست الکترونیک: ahrezayan@ut.ac.ir

رخ نما: کلیک کنید