دانشجویان دکترا

« بازگشت

مرتضی اصغری

مرتضی اصغری

مرتضی اصغری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
سال ورود: 1400