دانشجویان دکترا

« بازگشت

فرهاد باقری

فرهاد باقری

فرهاد باقری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1398