اعضای هیات علمی

نمایش 23 نتیجه
از 1
 
مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: 61115762 - 88497212
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحمیدرضا احمدی

سیدحمیدرضا احمدی 

استادیار
شماره تماس: 86093248
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 
بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 336
پست الکترونیکی: 
مهدی تیموری

مهدی تیموری 

دانشیار
شماره تماس: 02186093159
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اصغر جمشیدی زوارکی

اصغر جمشیدی زوارکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن حاج قاسم صابون پز

حسن حاج قاسم صابون پز 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 328
پست الکترونیکی: 
زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی 

استادیار
شماره تماس: 86093401
اتاق: 338
پست الکترونیکی: 
محمد خوانساری

محمد خوانساری 

دانشیار
شماره تماس: 86093185
اتاق: 342
پست الکترونیکی: 
علیرضا رضائی

علیرضا رضائی 

دانشیار
شماره تماس: 982186093193
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی زارع

هادی زارع 

دانشیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 
پیام زرافشان

پیام زرافشان 

دانشیار
شماره تماس: 02188497285
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی صالحی

مصطفی صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 02186093298
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 
محمد طهماسبی پور

محمد طهماسبی پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل عالی پور

خلیل عالی پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد کوهسرخی

جواد کوهسرخی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
سما گلیائی

سما گلیائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سجاد محمدعلی نژاد

سجاد محمدعلی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد محمدی مسعودی

محمد محمدی مسعودی 

استادیار
شماره تماس: 86093296
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
علیرضا نیک فرجام

علیرضا نیک فرجام 

دانشیار
شماره تماس: 86093415
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا هادی حسین آبادی

علیرضا هادی حسین آبادی 

دانشیار
شماره تماس: 61113162
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی ویسی

هادی ویسی 

دانشیار
شماره تماس: 02186093065
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 
نمایش 23 نتیجه
از 1