لیست حامیان

  • دکتر ناصر منصوری
  • دکتر فرزانه رزمجو
  • دکتر محمد روشنی