بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

در خصوص اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضیعت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

در خصوص اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضیعت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌هااحتراماً، بند "۳" مصوبات جلسه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۹۶‬ هیات رئیسه دانشگاه به شرح زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.

۳- نامه شماره ۱۵۵۱۱۴/۱۹ مورخ ۱۵/‏۰۷/‏۹۶‬ رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم در خصوص اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضیعت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی توسط معاون آموزشی مطرح و موارد ذیل به تصویب رسید:

الف) در خصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی مربیان و استادیاران به ترتیب کسب حداقل ۴۵ و ۸۰ درصد امتیازات مندرج در جدول شماره ۶-۱ به استثنای حداقل امتیازات مندرج در ستون ۹ آیین نامه ارتقای مرتبه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران الزامی است.

ب) تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مربیان تنها در صورت ارتقا به مرتبه استادیاری و در مورد استادیاران در صورت ارتقا به مرتبه دانشیاری ممکن است.

ضمناً مقرر گردید معاونت آموزشی مکاتبه‌ای با امضای ریاست دانشگاه مبنی بر اعلام مراتب فوق به وزارت متبوع تهیه نماید.