بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقا اعضای هیات علمی مامور

بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقا اعضای هیات علمی مامور


بسمه تعالی

با سلام و احترام،

         به استحضار می رساند تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء مرتبه اعضای محترم هیأت علمی رسمی آزمایشی که به استناد مواد 75، 76و 77 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در مأموریت‌های داخل و خارج از کشور می‌باشند،  امکان پذیر نبوده و بررسی صلاحیت علمی و عمومی آنان برای تبدیل وضع به رسمی قطعی پس از خاتمه مأموریت و حداقل دو سال خدمت آموزشی و پژوهشی مستمر در دانشگاه انجام خواهد شد.  موارد ارجاعی از سوی هیات رییسه محترم دانشگاه با تایید هیات امنا دانشگاه قابل بررسی خواهد بود.