بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آیین نامه های فرصت های مطالعاتی ،ماموریتهای پژوهشی ، همایش های بین المللی و تسهیلات مربوطه - مصوب سال 1396

آیین نامه های فرصت های مطالعاتی ،ماموریتهای پژوهشی ، همایش های بین المللی و تسهیلات مربوطه - مصوب سال 1396


 احتراما-

با سلام به پیوست آیین نامه استفاده اعضاء محترم هیات علمی از فرصت های مطالعاتی ، ماموریتهای پژوهشی ، همایشهای بین المللی و تسهیلات مربوطه مصوب 8/3/96 هیات رئیسه محترم دانشگاه جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد.