شورای مرکزی (1400-1399)

1- سید علی موسوی (دبیر انجمن و دبیر دبیران انجمن های علمی دانشکده)

2- محمد امین وزری راد

3- امیر کوراوند

4- احمد فدایی

5- امیر علی محجوب

6- محمد رضا میرزایی