شورای مرکزی (1400-1399)

1- امیر حسام صالحی (دبیر)

2- مقداد نوشک

3- حسام عبدی

4- پرهام جعفری

5- علی فرهناک