شورای مرکزی (1400-1399)

1- سارا  سلامت (دبیر)

2- سام حسین نیا

3- امیر رضا روشنی

4- مرجان رجبی

5- فاطمه شاطری

6- مسعود شهریاری

7- سید محمد حسینی

8- عاطفه نجات پور